Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı (Bahar Dönemi)

 Başvuru için tıklayınız.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

“2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü (Tezsiz YL) Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”

 Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

 Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten bir belge ibraz etmek zorundadırlar.

 Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayan adayların mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

 Adaylar, aşağıda belirtilen ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı Değerlendirmesin de dikkate alınmazlar.

 Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; program kontenjanlarının iki katıdır.

 KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler.  Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.

 Yedek için; “Lisansüstü programlarımıza başvuran adaylardan Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat hesaplamaları sonrasında başarılı olanlardan en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar asil liste belirlenir, diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitümüzün web sayfasında ilan edilir.

 Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır.  2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılında ‘Tezsiz YL’ ücretleri 9300 TL’dir. Bu tutarın ödemesi iki döneme bölünerek yapılır. Taksit yapılması durumu ilgili banka ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Taksit olması durumunda gerekli ilan internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

 Lisansüstü programlara öğrenci başvuruları sadece sistem üzerinden alınacaktır.

 Mülakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

 İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.

 Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.  Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü Kurulu tarafından belirlenmektedir.)

Başvuru Şekli;

 Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır. Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde Enstitümüz sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını şahsen teslim ederek kayıt işlemini tamamlayacaklardır.

 Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Enstitümüz web sayfasının (bse.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden daha önce hesabı olmayanlar “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili sekmelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir.(Dosyalar için yeteri kadar kota verilmiştir. Büyük boyutlu dosyalar için online dosya küçültme programlarını kullanınız. Ya da tarama çözünürlüğünü azaltarak tarayınız.)

 Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e -posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)

 Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitümüz personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitümüz tarafından onay/red verilen adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından, başvuru sırasında belirttiğiniz e- posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) “Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve silinemez .”(Onaylanmış her tercih adaya kayıt hakkı tanımaz. Tüm şartların sağlanması şartı aranır.) Başvuru tarihleri dışında Enstitümüz tarafından onay işlemleri devam edebilir. Bu durumda başvuru tarihleri dışında belgeler ilk defa kontrol ediliyorsa hatalı belgelerde bir kez düzeltme hakkı verilir.

 Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır.

 Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.

Ön Kayıtta İstenen Bilgi ve Belgeler (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular);

Aşağıdaki belgeler, başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.

 Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Yüksek Lisans sonrası Doktora programına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

 Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten bir belge ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.

 Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)” hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)Doktora Programlarına başvurularda ‘Yüksek Lisans’ transkripti yüklenmesi gerekmektedir.

 ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır.

 Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir .) (zorunlu);

 Yüklenen fotoğraf, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen tüm fotoğraflar iptal edilecektir.

 Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir ); Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir.

 Diploma Denklik Belgesi; Diploma denklik belgesi müracaatını yapan aday ön kayıt başvurusunu gerçekleştirebilir. Ancak kesin kayıt sırasında denklik belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir.

 Okul Tanıma Belgesi; Okul tanıma belgesi, aday tarafından ‘Lisansüstü Tezsiz Programlar Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir.

 Türkçe olmayan belgelerde; (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yukarıda yer alan belgelere ek olarak,

 Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.

 Noter tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir.

 Ön Kayıt için noter onayına gerek yoktur.

Kesin Kayıtta İstenen Bilgi ve Belgeler;

 Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar (öğrenciler), mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten bir belge ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)

 Transkript Belgesi (onaylı) (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

 Askerlik Durum Belgesi (zorunlu), bu belge e-devlet sistemiyle verilmektedir.(Son bir ay içinde alınmış olan belge)  Fotoğraf (2 Adet) (zorunlu);

 Denklik Belgesi (TC Vatandaşı) (Word, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir ) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.

 TC Kimlik fotokopisi;

 Yabancı uyruklu adaylar; Yukarıda yer alan belgelerin aslı mutlaka gösterilecektir (Kesin kayıt hakkı kazananlar asıllarını getireceklerdir.)

 Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)

 Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programı dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu)

 TÖMER belgesi. B2 (zorunlu) (Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan istenmez.)

 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.

 İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.

 Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.

 Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 02.01.2018 17:27:01 tarihinde güncellenmiştir.