Araştırma Birimleri

BAPKO Projeleri


Proje Tipleri;

Marmara Üniversitesinin ileri görüşü ve ülküsüne uygun olarak, üniversitenin içyapısında yürütülecek olan bilimsel araştırma projeleri aşağıda verilen tipler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir.

A tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri: Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Değişik bilimsel alanları içeren ve Marmara Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. 

C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri: Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

D tipi proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir.

E tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri: Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.

F tipi proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.

G tipi proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri: DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

H tipi proje: Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.

I tipi proje: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri: Marmara Üniversitesinin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanma amacıyla yapılan projelerdir.


Proje Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri;


- A, B, E ve I tipi projelere başvuru BAPKO tarafından belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

- Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen özelliklerle birlikte projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınları, yürütücünün SCI, SSCI, AHCI vb. tarafından taranan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayın sayısı, yayınlarına yapılan atıf sayısı, proje bütçesinin gerçekçiliği gibi ölçütler dikkate alınır.

A Tipi Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini ilgili dekanlığa, yüksekokul, akademik kadrosu olan enstitü veya merkez müdürlüklerine sunar. Dekanlık, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürlükleri projeyi değerlendirilmesi için BAP birimi başkanlığına iletilir; ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir.

B Tipi Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP birimi başkanlığına sunar. Proje, BAPKO tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir.

C Tipi Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar. Enstitü Müdürlüğü/Tıp Fakültesi Dekanlığı, projeler hakkındaki görüşlerini birim yönetim kurulu kararı olarak BAP birimi başkanlığına iletilir. Proje, ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.

D Tipi Projeler: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için destek talebi, ilk önce ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık/Yüksekokul/akademik kadrosu olan Enstitü Müdürlüğüne yapılır. İlgili birimin yönetim kurulunca karşılanamayan ancak uygun görülen istem, sahibi tarafından D tipi proje olarak BAP birimi başkanlığına sunulur; ilgili ÖDK tarafından, her bir kişi için yılda bir kez bir sözlü bildiri veya bir poster sunum olmak üzere değerlendirilir.

E Tipi Projeler: Bu projeler ilgili Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü / Merkez Müdürlüğü aracılığı ile BAP birimi başkanlığına iletilir ve doğrudan BAP birimi başkanlığı tarafından değerlendirilir.

F Tipi Projeler: Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP birimi başkanlığına sunulur; ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.

G Tipi Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini BAP birimi başkanlığına sunar. DPT proje önerilerinin öncelik sırası BAPKO tarafından belirlenir ve Rektörün görüşü eklenerek DPT başkanlığına gönderilir.

H Tipi Projeler: Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP birimi başkanlığına sunulur; ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.

I Tipi Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü Müdürlüğüne sunar. Başvuru Fakültei Yüksekokul, Enstitü birimlerinde oluşturulan Strateji Planlama Komisyonunca değerlendirilir. Bu komisyon, proje ile ilgili görüşünü bir rapor halinde Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü aracılığıyla BAP birimi başkanlığına iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir.
Projelerin Sonuçlandırılması;


Projelerin sonuçlandırılması, proje tipine bağlı olarak aşağıdaki şekilde yapılır;

A ve B tipi projeler: Bu tip projelerden, Marmara Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerinde benimsenen uluslararası bir bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın beklenir. Bu şekilde yapılmış bir yayın/patent varsa, sonuç raporu olarak benimsenir. Aynı yürütücünün bir sonraki veya aynı dönemde aynı kategoride ikinci bir proje alabilmesi için bu yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Bir dergi tarafından değerlendirilmesi yapılmakta olan yayın için BAPKO karar verir. Bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda BAP birimi başkanlığına kesin rapor sunulur; ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir.

C tipi projeler: Bu proje çerçevesinde desteklenen bir yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık projesi, tezin veya sanatta yeterlik (tez/sergi/proje) çalışmasının tamamlanması ile sonuçlanmış olur. Ancak, bir proje yürütücüsünün C tipi yeni bir proje alabilmesi için, bu projelerden hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olması gerekir. Sağlık ve fen alanlarındaki makaleler ve sanatta yeterlik çalışması (yayın veya sergi) uluslararası olmalıdır.

D tipi projeler: Proje yürütücüsü, bu kapsamda desteklenen projelerde, proje gerekçelerinin ve hedeflerinin gerçekleştiğini belirten bir raporu BAP birimi başkanlığına sunar.

E tipi projeler: Proje yürütücüsü verilen desteğin ne şekilde sonuçlandırıldığını ve alt yapının nasıl kullanılabilir hale geldiğini gösteren bir kesin raporu BAP birimi başkanlığına sunar. Proje sonunda geliştirilmiş veya kurulmuş bulunan altyapı olanakları Strateji Planlama Komisyonu tarafından yerinde incelenir.

F tipi projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerde, projeyi destekleyen kuruluş tarafından proje gerekçelerinin ve hedeflerinin gerçekleştiğini belirten bir belge istenir. Gizlilik aranmayan projelerin sonuçlandırılması A ve B tipi projelerde olduğu gibi yapılabilir.

I tipi projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerin sonuçlandırılması için hazırlanan bir rapor ders araç ve gereçleri ile ilgili Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü/ Merkez müdürlükleri birimlerinde oluşturulan Strateji Planlama Komisyonuna sunulur. Bu komisyon görüşlerini bir kesin rapor halinde BAP birimi başkanlığına sunar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AvrupaBirliği Projeleri


AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ 

AB PROJELERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİYE NASIL ERİŞEBİLİRSİNİZ?
1- Tübitak - Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
www.fp7.org.tr
2- Avrupa Birliği İnternet Sitesi
www.europa.eu.int 
3- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (DPT)
www.ua.gov.tr 
4- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
www.deltur.cec.eu.int 
 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR; (DOWNLOAD - PDF)

Tübitak tarafından 14-15 Nisan 2008 tarihinde Antalya'da "Avrupa Birliği Çerçeve Programı Projelerine İlişkin Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda paylaşılan dökümanlar ve diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilgisayarınıza indirerek inceleyebilirsiniz.
 

Download
1- Avrupa Birliği ÇP (Çerçeve Programı) Projeleri Harcamalara İlişkin Soru ve Cevaplar
2- Avrupa Birliği Çerçeve Programları Sistemi
3- Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Çerçeve Programları Sunumu
4- Harcamaları Kurum tarafından gerçekleştirilecek yeni destek programları
5- Proje karşılığı alınan hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
6- 7. Çerçeve Programı Finansal Kurallar
7- Fon Kullanımına İlişkin Örnek
8- Fon Kullanımı ve Ödemelere İlişkin Örnek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devlet Planlama Teşkilatı Projeleri


DPT KAYNAKLI İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Formlar ve proje ayrıntıları için : www.dpt.gov.tr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tübitak Projeleri


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak); Çocuk, Genç, Öğretmen, Akademisyen, Sanayi, Kamu başlıkları altında; çeşitli Burslar, Programlar, Ar-Ge destekleri, AB Çerçeve Programları, Organizasyonlar, Toplantılar, Enstitü Hizmetleri gibi geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Size uygun alanı incelemek ve bilgi almak için www.tubitak.gov.tr internet sitesini inceleyiniz.

İhtiyaç formları için tıklayın..(29 Kaleme Kadar)

İhtiyaç Formları için tıklayın..(80 Kaleme Kadar)

Ayrıca aşağıda yer alan belgelerden yararlanabilirsiniz.


Download;


TÜBİTAK'ın Düzenlemiş Olduğu Bilgilendirme Toplantısı Akademik Ar-Ge Sunumu / (Slayt)
TÜBİTAK HARCAMALARINA İLİŞKİN ESAS ve USÜLLER (31.01.2008) (word dosyası)
TÜBİTAK MALİ İLKELER (pdf)

 

 


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 05.05.2023 09:52:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM